İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması

BAŞLANGIÇ TARİHİ:

17 Mayıs 2023

BİTİŞ TARİHİ:

17 Temmuz 2023

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) 

Mimari Proje Yarışması


YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması ile kentin sürdürülebilir gelişimini destekleyen, yönlendiren ve ivmelendiren çok paydaşlı bütünleşik politikalar, araştırmalar üretebilme, bu bağlamda uygulamaları yönlendirebilme hedefi taşıyan ve kendisi de bu ilkelere dayalı olarak tasarlanacak bir sürdürülebilirlik merkezi projesinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Merkezin mekânsal karşılığının üretilmesine yönelik: yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirlik yaklaşımını gözeten, veri ve performansa dayalı, sıfır karbon yapı hedefini gerçekleştirebilen, iklim esnekliği ve uyumu önceleyen, döngüsel, uygun maliyetli, yenilikçi bir çevre ve mimari anlayış ortaya koyan yaratıcı proje ve müelliflerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin temel olarak, şartname eki olan Sürdürülebilir Yapı Kriterleri Kılavuzu hedeflerine ulaşması beklenmekte olup, yarışma sonrasında bir ‘sürdürülebilir yapı sertifikası’ alması da öngörülmektedir.

Bu bağlamda:

 • Sürdürülebilirlik kavramının ülke genelinde ve Akdeniz, Ege ve İzmir özelinde yeniden ve özgül olarak çok disiplinli bir anlayışla genişletilmesi ve yorumlanması,
 • İzmir’de düşük karbonlu yapılara geçiş sürecinin kamusal ilk örneği olarak, sürdürülebilirliği hem teknik ve hem de içerik oluşturucu bir değer olarak kabul eden yaratıcı ve yenilikçi yapı ve çevresinin üretilmesi,
 • Gezegen dostu bir kentsel ve mimari tavrın, işlevselliğin ötesinde, mekânsal tecrübe niteliği yüksek, mimari ifadesi güçlü ve kapsayıcı bir örnek aracılığıyla özendirilerek yayılmasının sağlanması yarışmanın temel amaçlarındandır.

Konunun niteliği nedeniyle proje ve müelliflerin saptanması sürecinde, güzel sanatların teşviki, ilgili disiplinlerin geliştirilmesi, mesleki etik/ahlaki değerlerin pekiştirilmesi, uluslararası dayanışmacı bir rekabet gücü kazanılması için uygun ortamın sağlanması da yarışmanın amaçları arasındadır.

Farklı disiplinlerdeki tasarımcılardan bu ayrıntıların farkındalıkları ile beklenen önerilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için yarışma iki kademeli olarak açılmıştır. İpuçları burada belirtilen ancak özgün katkılarla geliştirilmesi beklenen tahayyüller içinden ikinci kademeye geçecek olan önerilere ilişkin jüri eleştirilerinin amaçlananın da ötesi iyilikte tasarımlar için katılımcı bir etki sağlayacağını umuyoruz.


YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma; ulusal, iki kademeli, serbest, mimari proje yarışmasıdır.


YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın Konusu

İzmir Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilmesi hedeflenen “İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub)” yapısının mimari projesinin elde edilmesidir. Projenin taşıdığı önem ve değerler itibariyle kentteki temsil gücünü öne çıkaran bir yapı kurgusu beklenmektedir.

Yarışmanın Yeri

Resmi tanımıyla İzmir’in Bayraklı İlçesi’nin, Turan Mahallesi’nde, 40041 Ada, 1 Parsel’deki 3944,89 m2’lik alan yarışmanın yeri olarak belirlenmiştir.

Kuzeyde, içinde Güney Deniz Saha Komutanlığı’nın da olduğu Atatürk Ormanı’yla kaplı vadi, İzban hattıyla kesilse de, güneyde İzmir Körfezi kıyıları ile biter. Karayla denizin buluştuğu ara kesitteki düzlük alan, kadim tarihi içinde hem sayfiye, hem sanayi yapılarını içermesiyle çok özel bir konumdadır. Çok yakınında yer alan Xenopoulos, Caleya, Braggiotti ve Giraud evlerinin yanı sıra Saime Sultan Yalısı da hemen yarışma alanı önündedir. Turyağ fabrikası artık olmasa da benzer sanayi yapılarıyla birlikte uzun yıllar bu bölgenin temel belirleyicilerinden biri olmuştur.

Yarışma alanı çevresi, S-Hub için etkileme ve etkilenme alanıdır ve bunun ne şekilde olacağına dair öngörüler yarışma konusunun doğal uzantılarıdır. Alanın batısında ve güneyinde konumlanan park alanları etkileşim alanı olarak tanımlanmıştır. Alanın deniz bağlantısını tamamlayabilecek olan mavna birinci katman körfez ve ikinci katman olan körfez etrafında yoğun yapılaşmış yerleşik alan arasında etkileşimi sağlayabilecek şekilde kurgulanmalıdır.


YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER

Yarışmacılardan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ve geliştirmiş olduğu iklim odaklı stratejiler ile uyumlu; içinde barınacak kurumun ve kamunun, işlevsel, yapısal ve mekânsal karşılığının üretilmesine yönelik, verilere dayalı performans hedeflerini gerçekleştirebilecek, dünya ve insan sağlığını önceleyen, yarışmanın amacı doğrultusunda çözümlerin üretildiği İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi’nin projelendirilmesi beklenmektedir. Bu şekilde ele alınacak olan merkez, araştırma, belgeleme ve danışmanlığın yanı sıra çeşitli etkinlik ve buluşmalarla sürdürülebilirliğin toplumsal farkındalığını arttırmak için de çalışacak olan katılımcı bir kurum olacaktır. Bu yüzden tasarımcılar, etkileşimli kamusal etkinliklerin gerçekleşmesi ve bunların mekânsal karşılıklarını aynı yaratıcılıkla ele almalıdırlar.

Tasarlanacak kapalı ve açık mekânlar ile, bu alanlara dair program yönetim senaryolarının ve çözüm önerilerinin aşağıdaki kriterler kılavuzluğunda geliştirilmesi istenmektedir.

Genel Konsept

 • Yarışmanın amaç ve kapsamına uyum, uygunluk, yeterlilik ve tutarlılık, Yapının ve çevresinin gezegen üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak, sıfırlayacak ve onaracak özellikler ve stratejiler,
 • Yapılı çevreye genel katkı ve en iyi sonucu elde etmek için tasarımcı disiplinlerinin entegrasyonu,
 • Mimari nitelik ve projenin amaç ve kapsamı doğrultusunda güçlü kimlik ve temsil değerleri oluşturma potansiyeli,
 • Güçlü mekânsal kimlik, temsiliyet ve mimari ifade,
 • Yenilikçi, özgün, yaratıcı olması,
 • Emsal ve örnek teşkil etmesi,
 • İşlevsel özellikler, kullanılabilirlik ve esneklik,
 • Tüm mekânların işlevselliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği,
 • Mekân tasarımında dönüştürülebilirlik, yeniden-işlevlendirilebilirlik ve modülerlik niteliklerinin öngörülmesi,
 • Çalışma alanı tasarımının güncel ve gelecekte ortaya çıkabilecek farklı çalışma modlarını içerebilmesi,

Çevresel Performans

 • Sıfır karbon bina ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uygunluk,
 • Yeni ve özgün fikirlerle pozitif sosyal ve çevresel etkiyi artırmak,
 • Pasif iklimlendirme/biyoklimatik ilkeler ve iklim verilerini tasarıma dönüştürme becerisi,
 • Tasarımın tüm varlıklar için yenileme, onarma ve sağaltma becerisi içermesi ve yapının fizikselliğinin bu öncelikleri gözetmesi,

Kentsel Nitelik, Yerellik ve Bölgesel Öncelik

 • Proje alanının İzmir Körfezi kıyısında ve deniz-vadi-orman ekosistemlerinin kesişiminde olmasını ve jeolojik yapısını göz önünde bulundurarak, tasarımın çevresi ile tutarlı ve yaratıcı biçimde bütünleşmesi ve etkileşmesi,
 • Kamusal/yarı-kamusal/özel ve açık-kapalı mekân alanları arasındaki ilişkilerin, yaya/araç akışları ve güvenlik ihtiyaçları öngörülerek nitelikli yönetimi,
 • Gelecekteki eklenti veya olası yapılar için tasarım konsept önerilerinin uygunluğu,
 • Körfez, kıyı, iskele ve mavnanın kamusal kullanımı için etkileşim alanındaki özel mülkiyet arazilerini de göz önünde bulunduran uzlaşmacı bir öneri geliştirilmesi,
 • Mavnanın çok amaçlı bir platform olarak yeniden işlevlendirilmesi,
 • Akdeniz coğrafyası bağlamında, İzmir kent mirası ve yapım kültürü ile ilişki kurulması.

Ekonomik Performans ve Fizibilite

 • Döngüsel ekonomi ve geri dönüştürülebilirliğin uygulanması,
 • Projenin ekonomik rasyonelliği ve yapılabilirliği,
 • Önerilen tasarım konseptinin maliyet etkinliği,
 • Sürdürülebilir tesis yönetimi,
 • Yerel hizmet ağlarının ve tedarikçilerinin dikkate alınması,
 • Strüktürel Tasarım ve Bina Hizmetleri Konsepti
 • Genel mimari konsept ile teknik unsurların bir tutarlılık içinde ele alınması,
 • Strüktürel sistemin yaratıcılığı ve uygunluğu, çevresel ve yapısal verilerin değerlendirilmesi,
 • Yüksek su seviyesi, oturma ve sıvılaşma öngörüsü olan zemin koşullarına uygun yaklaşım,
 • Önerilen sistemlerin esnekliği ve uygulanabilirliği,
 • Önerilen strüktürlerin geri dönüştürülebilirliği (örneğin yıkım yerine sökülebilirliğin tercihi),
 • Bina sistemlerinin bütünleşik yapı tasarımı ilkelerini gözetmesi,
 • Peyzaj - erişilebilirlik,
 • Çevresel kalite ve peyzaj tasarımı kalitesi,

Peyzaj Konseptinin Çekiciliği ve Yeterliliği

 • İklim dirençli, su istemeyen ya da az su isteyen yerel adaptif bitkisel peyzaj yaklaşımlarının benimsenmesi,
 • Kullanıcı ve çevre dostu, rekreasyon ve aktivite ortamı üretme kapasitesi,
 • Dış ve iç mekânlarda bitki örtüsünün entegrasyonu,
 • Gölgeleme kullanımı, açık hava alanlarının kalitesini artırmak için su veya diğer özellikler,
 • Bakım kolaylığı,
 • Kurum içi ve kamusal kullanım için cazip, kapsayıcı, her gereksinim duyan tarafından erişilebilir ve evrensel tasarım ilkeleri gözetilmiş açık alan ve peyzaj mekânlarının sağlanması,

Afet Dirençliliği

 • Deprem, olası tsunami, deniz kabarması ve dere taşkınına (dere kret kotu) karşı dirençli yapı tasarımı,
 • İklim değişikliğinin yarattığı etkilere (kuraklık, ani ve aşırı hava olayları, sıcak dalgası, fırtına, sel) dirençli/uyumlu yapı ve peyzaj tasarımı,
 • Deprem dirençliliği amacıyla, tasarım depremi (DD2 Deprem Seviyesi) sonrası hemen kullanım performans kriterini sağlayacak yeterlilikte yapısal sistem kurgulanması.


İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • Yarışmayı Açan Kurum : İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Adres : İzmir Büyükşehir Belediyesi

Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 2 no'lu Hol Konak İzmir

 • Telefon : +90 (232) 293 3161 (Can TUNÇOK)

+90 (232) 293 9040 (Duygu ARAL)

+90 (232) 293 4502 (Ebru KANDİLCİ KÖRAN)

IBAN Vakıflar Bankası İzmir Şubesi 

00158007292289040 numaralı bankomat cari hesabı

IBAN: TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40


YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışma ekibinde en az bir TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar olmak koşuluyla tüm tasarım disiplinlerinin ekip üyesi ve/veya danışman olarak katılımına açıktır. Yarışmanın konusu ve yarışmacılardan beklenenler gereği jüri, entegre tasarım planlaması ve sürdürülebilirlik konularında gerekli tüm uzmanlık alanlarından birden fazla uzmanın içinde yer aldığı, farklı disiplinlerle çok boyutlu düşünmeyi sağlayacak bir ekip oluşumunu önermekte ve desteklemektedir.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

1. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

2. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

3. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

5. Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak.

6. Şartname alıp isim, soyisim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne en geç takvimde “1. Kademe Projelerinin Elden Teslimi” olarak belirtilen günde saat 17.00’ye kadar kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

7. Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

8. Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

9. 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri katılabilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması Yarışma Bedeli” açıklaması ile İdareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileriyle birlikte raportörlük shubizmir@izmir.bel.tr adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

İdare ile yapılacak tüm yazışma ve iletişimin (Banka dekontu, kargo fişi, e-posta vb. gibi); yarışma ekibi içinden seçilecek bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

Yarışmaya kayıt için son tarih “1.Kademe Proje Teslim” tarihidir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.


JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

Tunç SOYER | İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Güven EKEN | İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı – Dr. Ekolog

Şükran NURLU | İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı – Y.Çevre Mühendisi

Vahyettin AKYOL| İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı – Y.Mimar

Koray VELİBEYOĞLU | Prof. Dr. Şehir Plancısı

Nurdan YILDIRIM | Doç. Dr. Makine Mühendisi

Murat DOĞRU | Şehir Plancısı – Yeşil Bina Uzmanı


Asli Jüri Üyeleri

Bünyamin DERMAN | Y. Mimar

Cemalettin DÖNMEZ | Prof. Dr. İnşaat Mühendisi

Aslıhan DEMİRTAŞ CİNDORUK | Y. Mimar

Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL | Doç. Dr. Mimar

Mehmet Bengü ULUENGİN | Prof. Dr. Mimar

Nevzat SAYIN | Mimar (Jüri Başkanı)

Özgür GÜLLER | Y. Mimar


Yedek Jüri Üyeleri

Engin AKTAŞ | Prof. Dr. İnşaat Mühendisi

Neşe GANİÇ SAĞLAM | Dr. Mimar

Seda ERDEM | Dr. Mimar

Zeynep DURMUŞ ARSAN | Doç. Dr. Mimar


Raportörler

Ebru KANDİLCİ KÖRAN | Y. Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürü

Duygu ARAL | Y. Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

Can TUNÇOK | Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü


Raportör Yardımcıları

Selen ARAS ERGENÇ| Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

Zeynep BİLGİLİ | Ekonomist – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

Bülent POLAT | Büro Personeli – İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü


YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

1. Yarışma Şartnamesi

2. Yarışma Katılım Tutanağı

3. Şartname Ekleri

4. Yarışma Yeri Bilgileri

5. İmar Bilgileri

6. Mülkiyet Bilgileri Paftası

7. Harita Bilgileri

8. Komşu Parsele Ait Proje Bilgileri

9. Görseller

10. Altyapı Bilgileri

11. Jeolojik Veriler

12. Meteorolojik Veriler

13. Gürültü Haritaları

*(Yarışmacılara verilecek bilgi, belge ve şartnamenin tamamına “surdurulebilirlikmerkezi.izmir.bel.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.)


TASARIM PROGRAMI

İzmir Büyükşehir Belediyesinde yürütülen birçok sürdürülebilirlik odaklı proje ve strateji geliştirme çalışmalarının bütünlük içinde ve çok paydaşlı yürütülmesine, yaygınlaştırılmasına ve mümkün kılınmasına S-Hub mekânsal olarak ev sahipliği yapacaktır.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının uygulamasının desteklenmesi ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ve Yeşil Şehir Eylem Planlarının kurum içi yenilikçi bir yönetim modeli ile proje ve uygulamalara yansıtılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi kolaylaştırıcı rolünün yanı sıra sürdürülebilir karar alma aşamalarını ve politikaları destekleyecek veri-tabanının oluşturulması, özgün ve sürdürülebilir bir yönetişim modeli ile hizmet vermesi bu merkezin ana işlevleridir. Bu işlevler çok paydaşlı karar verme ve çalışma kültürü ile gerçekleştirilecektir. Mekânsal çözümler, çok paydaşlı yönetişim modeli ve paydaş çeşitliliğini mümkün kılacak şekilde geliştirilmelidir. Tasarımın esnek ve değişkenliğe elverişli olması hem dinamik kurumsallık hem de yapının sürdürülebilir kullanımı açısından önemsenmektedir. Bu merkez hem işlevselliği hem de yönetişim modeli açısından bir ilk olacağından, tasarımın bu deneyselliği mümkün kılması çok önemlidir. Bina programında yer alacak çeşitli işlev gruplarının mekânsal programdaki ağırlıkları, özgün bir pilot proje çalışması hedefiyle, yapılaşma koşullarını aşmamak üzere yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır. Mekânsal ilişkileri sıkı örülmüş mekân çözümleri desteklenmektedir. Birleştirici ve geçirgen yaklaşımlar beklenmektedir.

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezinin afetlere dirençli bir yapı olarak İzmir afet koordinasyonu yapılanmasına entegre olup afet anlarında kesintisiz hizmet verebilmesi, İzmir için tanımlı riskler kapsamında olası afet senaryolarında, ulaşım ve hizmet sürekliliğinin mümkün kılınabilmesi gözetilerek tasarlanması da beklentiler arasındadır. Açık alanlar, etkileşim alanı ve mavna da paralel işlevsellikte faaliyet gösterebilmelidir. Çalıştay raporundaki veriler tasarıma konu olan işlev/kullanıcı/mekân tanım ve ilişkileri için ana kaynak olarak ele alınarak, bu raporun yorumlanıp değerlendirilmesi beklenmektedir.

Ofisler ve Çalışma Alanları (Yaklaşık %20)

Personel, ziyaretçi ve paydaş araştırmacılar için uyarlanabilir çalışma alanları, kuluçka ve ortak çalışma alanları, sessiz odalar ve odaklanma alanları, resmi olmayan işbirliği ve etkileşim alanları olmak üzere çok yönlü ele alınmalıdır. Binadan ve işletiminden sorumlu bir ekibin kalıcı olarak kullanacağı yönetim alanı, açık ofisler, özel ofisler ve toplantı odaları esnek ve uyarlanabilir çalışma alanları sunmak üzere ayrıca tasarlanmalıdır.

Ortaklaşma Mekânları (Yaklaşık %30)

Konferans salonu (200 kişilik), sergi alanları, video konferans olanakları, resepsiyon ve ağ oluşturma alanları, uygulamalı çocuk/yetişkin deneyim alanları (sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği odaklı), seminer ve ders odaları (vatandaş bilimi, vb), kafeterya/restoran ve yemek alanları, çocuk bakımı ve aile destek alanları olarak ele alınmalıdır.

İşlik ve Laboratuvarlar (Yaklaşık %30)

Sürdürülebilirlik ve Izmir konusunda faaliyet gösteren yerel kent paydaşları, platformlar, kooperatifler, sosyal girişimler ve sivil toplum örgütlerine mekânsal ve altyapısal destek sağlayacak, bu grupların daimi değişimine ayak uydurabilecek esneklikte, modüler işlikler, ıslak ve kuru laboratuvarlar, veri analizi ile çevresel ve iklim araştırmaları alanları (büyük veri analizi, kentsel simülasyonlar, döngüsellik araştırmaları vb.) sunarak, İzmir Sürdürülebilirlik Merkezinin veriye dayalı politikalar, uygulamalar ve yenilik konularında öncü olmasını desteklemelidir. Ayrıca açık alan olarak yenilikçi-etkileşimli sürdürülebilirlik uygulamaları ve gerçek zamanlı kentsel/yapısal göstergeler için tariflenmiş mekanlar ya da yüzeyler tasarlanmalıdır, uygulama bahçeleri, terasları vb. Laboratuvarlar müstakil havalandırma koşullarına sahip olmalıdır. Elektrik, su ve gider altyapısı çok amaçlı kullanıma imkan sağlayacak esneklikte tasarıma yansıtılmalıdır. Temel laboratuvar ihtiyaçları gözetilerek ele alınmalıdır.

Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri (Yaklaşık %10)

Araştırma kütüphanesi ve kaynak merkezi, dijital kütüphane hizmetleri ve veritabanları, çalışma odaları ve sessiz alanlar, bilgi ve araştırma destek hizmetleri merkezin ana konseptini destekleyecek şekilde ele alınmalıdır.

Destek Servisleri (Yaklaşık %10)

Bilgi teknolojileri ve ağ altyapısı, teknik alanlar, bakım atölyeleri, depolama ve lojistik alanları, güvenlik ve erişim kontrol sistemleri, çevre yönetimi ve atık bertaraf olanakları gibi servisler yapının sorunsuz işleyişini sağlamak ve çevresel ayak izini en aza indirmeye yardımcı olmak üzere düzenlenmelidir.

Açık Alanlar ve Etkileşim Alanı

Proje alanının çevre ile bağlantısının etkileşim alanları ile birlikte ele alınması, deniz ile bağlantısının, iskele ve mavna bağlamında ele alınarak çözümlerin tasarıma yansıtılması, denizsel araştırmalar, acil durum kullanımları, çok işlevli platform çağrısı, gezici olup bilgi taşıma, görünürlük yaratma, yeniden işlevlendirme olasılıkları vurgusu, iskele-körfez ve diğer sürdürülebilirlik odaklı çalışan paydaşlarla ilişki kurmak üzere mavna ve iskelenin kullanımının düşünülmesi yarışmacıdan beklenenler arasındadır. Etkileşim alanında yer alan parklar, yeşil alanlar ile yapının mekânsal ve fonksiyonel ilişkisi yarışmacılara bırakılmış olup dış mekân oturma ve dinlenme alanları, spor olanakları, yeşil alanlar ve yürüyüş parkurları, iç ve dış mekân sosyal alanları olarak tasarlanmalıdır.

Yukarıda tasarım programında özetlenen mekanlarla ilgili yaklaşık yüzde oranları yapı toplam alanına göre düşünülmüş olup, yarışmacının tasarım yaklaşımlarına göre esneklik gösterebilecektir.


YARIŞMACILARDAN İSTENENLER VE SUNUŞ BİÇİMLERİ

Birinci Kademede İstenenler

Bu kademede yarışmacının geliştirdiği öneriyi, olusturdugu tasarımı yarışma alanı içindeki varoluş biçimi ve daha genişletilmiş bir bağlam içindeki kavramsal çerçevesi açısından berrak biçimde ortaya koyması beklenmektedir.

a. Paftalar

 • Kavramsal Anlatım ve Gösterimler: Mimari fikir ve stratejileri, projenin sürdürülebilirlik hedeflerini gözeterek şema ve metinler ile yansıtan, aynı zamanda yapının kent ve yakın çevresi ile genel ilişkisini gösteren ifadeler ve diyagramlardır. Boyut ve ifade dili serbesttir.
 • Proje alanının kent ilişkilerini tarifleyen genel yaklaşım kararlarına ilişkin serbest ölçekli gösterimler (plan, şema ve görsel anlatımlar),
 • Proje alanına ilişkin ekolojik yaklaşımlarını tarifleyen serbest ölçekli gösterimler (diyagram, kesit, sistem detayı ve alt planlar),
 • Proje alanına ilişkin peyzaj yaklaşımlarını, programsal-yönetsel senaryoları ve mekânsal kurguyu, tarifleyen serbest ölçekli gösterimler,
 • 1/5000 Ölçekli alanın yakın çevresi ile ilişkisini gösteren plan ve şemalar,
 • 1/1000 Ölçekli Vaziyet Planı: Mülkiyet sınırları görünür şekilde ekolojik ve sürdürülebilirlik kararlarını, dolaşım kurgusu, yapı yerleşim kararları ve diğer müdahaleleri bütüncül bir biçimde anlatacaktır. En az iki siluet; denizden kara algısını (dağ, vadi, yamaç, yeşil doku vb.) , yan parsellerle komşuluk ilişkilerini, çevredeki mevcut ve planlanan yapıları da kapsayacak şekilde çizilecektir.

Yarışma projesine ait toplam inşaat alanı paftanın sol alt köşesinde belirtilecektir.

 • 1/500 Ölçekli Kat Planları: Planlar aynı bakış yönünde çizilmelidir. Zemin kat planı yakın çevresini gösterecek şekilde ifade edilecektir.
 • 1/500 Ölçekli Kesit ve Görünüşler: Projeyi anlatacak en az 2 kesit ve yeterli sayıda görünüş çizilmelidir.
 • Diğer Çizimler: İç ve dış mekânı ifade eden üç boyutlu görselleştirmelerdir. En az bir üç boyutlu görsel, ekte “Görsel Arkaplanı” dosyası üzerine yerleştirilmelidir.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli: 3 adet A0 boyutunu aşmamak şartıyla sunum tekniği serbest dikey 5 mm kalınlığında fotoblok paftalar teslim edilecektir. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir.

b. Mimari Proje Kitabı

Mimari Proje Kitabında proje raporları ile kavramsal senaryoları ve projeyi açıklayıcı gösterimler yer alacaktır. Bu kitapta:

 • Öneri Mimari Program: Şartnamenin 10. maddesi “Tasarım Programı” başlığı altında açıklanan ihtiyaçlara göre, önerilen mahallerin adları-alanlarıkullanıcı sayıları tablo halinde hazırlanacak ve mimari açıklama raporu eki olarak verilecektir,
 • Mimari Proje Raporu: Fikirleri detaylandırıcı görseller ve şemalar ile desteklenmiş rapor,
 • Sürdürülebilirlik Raporu: Birinci kademede sürdürülebilirlik raporu aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır. Her bir başlık için 300 kelimeyi geçmeyen anlatı,hesaplama, ve şemalar yer alacaktır.

• Genel Sürdürülebilirlik Hedefleri Anlatısı

• Bütünleşik Tasarım Süreci

• Yerleşim ve Ulaşım Konuları

• Sürdürülebilir Arazi Kullanımı

• Su Verimliliği Uygulamaları

• Enerji Verimliliği ve Karbon Salımı Azaltımı Uygulamaları

• Malzeme ve Kaynak Kullanımı

• İç Ortam Çevre ve Hava Kalitesi

• Yenilikçi Uygulamalar

• İklim ve Afetlere Dayanım Planlaması

• İzmir Şehri Bölgesel Öncelikleri Değerlendirmesi

 • Yönetişim, İşletme ve Kullanım Senaryosu Raporu: Yönetişim senaryosu, sürdürülebilir finansman modeli önerisi ve mekânların zamana bağlı farklı kullanım stratejilerinin tanımlandığı, bina işletme ve bakım planlamalarının ve yönetim planının detaylı açıklandığı rapor,
 • İnşaat Mühendisliği Raporu: Bu raporda, teklif edilen yapının taşıyıcı sisteminin seçiminde göz önünde bulundurulan mühendislik kriterleri ve ekonomik faktörler belirtilecektir.
 • A0 paftaların A3 normunda küçültülmüş halleri yer almalıdır. Mimari Proje Kitabı, A3 formatında yatay olarak spiralli şekilde hazırlanacaktır.

c. USB Bellek

Yukarıda istenen tüm bilgi ve belgeler ayrıca dijital olarak uygun boyutlu tek bir USB bellek içerisinde 300 dpi çözünürlüklü PDF formatında teslim edilecektir.

d. Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarfı” yazılı olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

 • Ekip üyelerinin yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir “Ekip Listesi” (bu liste imzalanmayacaktır),
 • Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Katılım Tutanağı,
 • Yarışmacının/ekip temsilcisinin, diğer üyelerin adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belge,
 • İlgili meslek odasınca yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin oda belgesi,
 • İletişim adres, e-posta ve telefon numaraları, Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ilişkin rapor, hesap ve çizimleri yapanlara ait, yukarıda belirtilen belgeler de bu zarfın içine konulur. Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca "açılabilir" ibaresini yazarlar. Üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.

e. Yazışma Adresi Zarfı

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; yazıcı ile “İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması Yazışma Adresi Zarfı” ibaresi yazılmış bir zarfın içinde adreslerini vereceklerdir. Adres belirtirken, kimlik belgesinde bulunan isimler kesinlikle yer almayacaktır.

İkinci Kademede İstenenler

a. Paftalar

 • 1/500 Ölçekli Vaziyet Planı: Tasarımcılar, alana erişim, giriş ve çıkış, yapılara yaklaşım, çevre düzenleme kararlarını, varsa kavşak çözüm önerilerini bu planda gösterecektir. En az iki siluet denizden kara algısını (dağ, vadi, yamaç, yeşil doku vb.), yan parsellerle komşuluk ilişkilerini, çevredeki mevcut ve planlanan yapıları da kapsayacak şekilde çizilecektir. Yarışma projesine ait toplam inşaat alanı paftanın sol alt köşesinde belirtilecektir.
 • 1/200 Ölçekli, Kat Planları: Planlar aynı bakış yönünde (kuzey) çizilmelidir. Zemin kat planı yakın çevresini gösterecek şekilde ifade edilecektir. Kat alanları planın altında belirtilecektir.
 • 1/200 Ölçekli Kesit ve Görünüşler: Projeyi anlatacak en az 2 kesit ve yeterli sayıda görünüş çizilmelidir.
 • 1/50 Sistem Detayı: Yapı sistemi ve malzemelerini tanımlayan kesit ve görünüşleri içeren yeteri kadar kısmi sistem detayı çizilmelidir. Sistem detayının verildiği nokta plana işlenecektir. Teklif edilen yapının taşıyıcı sisteminin seçiminde göz önünde bulundurulan mühendislik kriterleri ve ekonomik faktörler belirtilecek, ihtiyaç duyulması halinde ön hesaplarla desteklenecektir. Rapor içeriği ulusal ve uluslararası güncel şartname ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
 • 1/200 Ölçekli Maket: Renk ve teknik serbest olup, maket sınırının yer aldığı pafta şartname ekleri arasındadır. Maket sınırının yer aldığı paftada belirtilen sınırlar esas alınacaktır.
 • Diğer çizimler: İç ve dış mekânı ifade eden üç boyutlu görselleştirmelerdir. En az bir üç boyutlu görsel, ekte “Görsel Arkaplanı” dosyası üzerine yerleştirilmelidir.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli: A0 boyutunu aşmamak şartıyla sunum tekniği ve pafta sayısı serbest dikey 5 mm kalınlığında fotoblok paftalar teslim edilecektir. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir.

b. Mimari Proje, Hesaplama ve Raporlar Kitabı

 • Mimari Açıklama Raporu: Mimari programın ve arsa verilerinin, tasarımda nasıl ele alındığı ve değerlendirildiğini belirten, grafik anlatımları da içeren, tasarım ana fikirlerini ve strüktürel kurguyu, açık alan kullanımını, kentsel tasarım yaklaşım ilkelerini ve tasarım kararlarını tarifleyen bir mimari açıklama raporu beklenmektedir.
 • Sürdürülebilir Yapı Performans Değerlendirme Raporu: Ekli Sürdürülebilir Yapı Kriterleri Raporunda yer alan başlıkları kapsamalıdır. Raporda, her ana ve alt başlık için 300 kelimeyi geçmeyen anlatı, anlatıyı destekleyen şemalar ve gerekli başlıklar için hesap sonuçları yer alacaktır. Hesaplama detayları rapor sonuna ayrıca eklenecektir.
 • Yarışmalar yönetmeliğince ilgili yarışma türü için gerekli görülen tüm disiplinlere ait aşağıdaki raporlar teslim edilecektir:
 • Maliyet Raporu
 • İnşaat Mühendisliği Raporu
 • Makine Mühendisliği Raporu
 • Elektrik Mühendisliği Raporu
 • Peyzaj Mimarlığı Raporu
 • A0 paftaların A3 normunda küçültülmüş halleri yer almalıdır. Mimari Proje, Hesaplama ve Raporlar Kitabı, A3 formatında yatay olarak spiralli şekilde hazırlanacaktır. (2 Adet)

c. USB Bellek

Yukarıda istenen tüm bilgi ve belgeler ayrıca dijital olarak uygun boyutlu tek bir USB bellek içerisinde 300 dpi çözünürlüklü PDF formatında teslim edilecektir.

Animasyon: Yarışmacılar önerilerini USB bellek içerisinde 120 saniyeyi geçmeyen, minimum 1920x1080p çözünürlükte bir video animasyon olarak sunacaklardır.


YER GÖRME

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından önemle tavsiye edilmektedir.


YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı :8 Mayıs 2023, Pazartesi                                                                  
Soru Sorma İçin Son Tarih :21 Mayıs 2023, Pazar
Soruların Yanıtlarının İlanı : 26 Mayıs 2023, Cuma
1. Kademe Projelerinin Elden Teslimi :17 Temmuz 2023, Pazartesi
1. Kademe Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih :19 Temmuz 2023, Çarşamba
1. Kademe Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi :29 Temmuz 2023, Cumartesi
1. Kademe Sonuçların İlanı :4 Ağustos 2023, Cuma


Birinci kademenin jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.


2. Kademe Proje Elden Teslimi : 16 Ekim 2023, Pazartesi                        
2. Kademe Kargo İle Teslim Alımı İçin Son Tarih : 18 Ekim 2023, Çarşamba
2. Kademe Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 21 Ekim 2023, Cumartesi
Yarışma Sonuçlarının İlanı :26 Ekim 2023, Perşembe
Kolokyum ve Ödül Töreni : Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.


PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Teslim edilecek projeler yarışma şartnamesinde tanımlanan özelliklere göre düzenlenecektir.

 • Teslim Adresi: Projeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü, Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 2 no'lu Hol Konak İzmir adresine teslim edilecektir.
 • E-posta Adresi: shubizmir@izmir.bel.tr
 • Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi posta veya kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Kargo veya posta ile gönderilen projelerin alındı makbuzunun kopyası (proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren), yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine her iki kademe için de en geç yarışma takviminde “1. Kademe Proje Elden Teslimi” ve “2. Kademe Proje Elden Teslimi” olarak belirtilen tarihlerde saat 17:00’a kadar gönderilecektir.
 • En geç kargo ile teslim tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

Projelerin Sergilenmesi ve Kolokyum

Projelerin sergileneceği ve kolokyumun gerçekleşeceği yer ve tarih, yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır. Yarışmaya katılan eser sahipleri, eserlerinin sergilenmesini ve yarışmaya ilişkin yayınlarda eserlerinin yer almasını kabul etmiş sayılırlar.

Projelerin Geri Verilmesi

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdarenin sorumluluğu altındadır. Ödül ve mansiyon kazanan projeler ve ekleri İdareye ait olacaktır. Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.


RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz

 • Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.
 • Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
 • Rumuz, paftanın üst ve sağ kenarlarından 10’ar mm içeride 20*100 mm’lik bir kutu içerisinde 10 mm yüksekliğinde rakamlar ile verilmelidir.
 • Rumuz, tüm paftalarda, raporların kapak sayfalarında, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde, taşınabilir bellek üzerinde bulunacaktır.

Ambalaj Esasları

 • Proje paftaları, maket ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, kıvrılmadan ambalaj içinde teslim edilecektir.
 • Kimlik Belgesi Zarfı (A4), dikey A3 formatında proje kitapçığı (A3 zarf içerisinde) ve taşınabilir bellek, A2 boyutlarında fotoblok sert zemin üzerine sabitlenerek sunum paftaları ile birlikte, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde hazırlanmış tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir. Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ile birlikte;

“İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü, Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 2 no'lu Hol Konak/İzmir” adresi bulunacaktır. Ambalaj üzerinde bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.


SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde son soru sorma tarihi olarak belirtilen tarihe kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir. Yarışma jürisi yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca yarışmanın resmi internet sitesinde açıklanacaktır. Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde, Resmi Gazete’de ve yarışmaya ait internet sitesinde yayınlanacaktır.


ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

1. Ödül: 700.000 TL

2. Ödül: 600.000 TL

3. Ödül: 400.000 TL

1. Mansiyon: 100.000 TL

2. Mansiyon: 100.000 TL

3. Mansiyon: 100.000 TL

4. Mansiyon: 100.000 TL

5. Mansiyon: 100.000 TL

Birinci kademenin sonuçlanmasının ardından ödüllerin 40.000 TL tutarındaki kısımları ikinci kademeye seçilen proje müelliflerine ödenecektir. (8x40.000=320.000 TL) TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 120 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

ETİKETLER

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması
İzmir Büyükşehir Belediyesi

YORUMLAR

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması
YARIŞMAYA BAŞVURU İÇİN SON

46

GÜN